Bankstown: Phở Bà Dung

0

PHỞ NHÀ MÌNH NẤU !!

Open 23/24 hours !

Pick up or free ship trên 2 phần from Bankstown !
Call : 0451 348 678 hoặc 0451 818 797

13$ bát thường tái nạm viên
15$ bát đặc biệt

Mỗi suất luôn đi kèm rau chanh ớt và nước tương phở !