Có sự thay đổi visa cho các thành viên trong gia đình cùng đi Úc

0

(Báo Úc) Bộ Di trú vừa thông báo có sự thay đổi visa cho các thành viên trong gia đình cùng đi Úc từ ngày 19/11/2016. Thay đổi này áp dụng đối với các tiểu loại visa thường trú và vài tiểu loại visa tạm trú.

04 - MoFU
MoFU

Sự thay đổi trong visa này là siết chặt hơn định nghĩa thế nào là một thành viên trong gia đình. Nhiều loại visa đến Úc hiện nay cho phép người nộp hồ sơ chính đem theo các thành viên trong gia đình và nộp hồ sơ cùng lúc, theo thỏa thuận Member of the Family Unit (thành viên trong một đơn vị gia đình – MoFU).

Từ ngày 19/11/2016, những hồ sơ xin cho người nhà cùng đi Úc, MoFU sẽ giới hạn chỉ còn là những thành viên trực tiếp trong gia đình.

Thành viên trực tiếp của người nộp hồ sơ chính khi người đó là:

  1. Vợ/chồng hay người phối ngẫu 
  2. Con hay con riêng, và 
    a. chưa đến 18 tuổi, hay 
    b. đã 18 tuổi nhưng dưới 23 tuổi và lệ thuộc tài chánh vào người nộp hồ sơ chính hay người phối ngẫu của người đó, hay 
    c. đã 23 tuổi và phụ thuộc vào người nộp hồ sơ chính hay người phối ngẫu của người đó vì tình trạng tâm thần hay khuyết tật thể chất đến mức không thể tự kiếm sống 
  3. Cháu (nội/ngoại) hay cháu riêng, phụ thuộc vào cha mẹ của chúng, và cha mẹ của các trẻ em này là con của người nộp hồ sơ chính, thỏa điều kiện về Con được liệt kê trong mục số 2.

Con sẽ không được theo cha/mẹ nếu đính hôn chuẩn bị kết hôn, hay đang có vợ/chồng hay người phối ngẫu.

Theo Bộ Di trú, những thay đổi liên quan đến định nghĩa thành viên trong một gia đình nầy không áp dụng đối vớ visa cho người tị nạn, visa bảo vệ, và visa cho chương trình nhân đạo. thay đổi này chỉ áp dụng đối với các tiểu loại visa thường trú (PR) và vài tiểu loại visa tạm trí (TR).

Để biết thêm chia tiết, truy cập website của Bộ Di Trú.

 

Theo SBS

Rate this post