Victoria: Quỹ viện trợ khẩn cấp sinh viên quốc tế

0

Sinh viên quốc tế đóng góp một phần quan trọng cho hệ thống giáo dục, nền kinh tế và tiểu bang. Chính phủ Victoria luôn mong muốn bảo đảm an toàn cho cộng đồng sinh viên Quốc tế và được hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này.

Quỹ viện trợ khẩn cấp sinh viên quốc tế sẽ hỗ trợ sinh viên quốc tế lên đến $1,100 cho những sinh viên nào bị mất việc làm hoặc bị giảm nhiều giờ làm và đang gặp khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của vi-rút Corona (COVID-19).

Chính phủ Victoria luôn mong muốn bảo đảm an toàn cho cộng đồng sinh viên Quốc tế và được hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn này.

Quỹ này được hỗ trợ bởi những chương trình viện trợ của nhiều đơn vị bao gồm những trường đại học ở Victoria, những cơ sở Giáo dục và hỗ trợ hiện tại của Chính phủ.

Sinh viên quốc tế đang học ở Victoria bao gồm những trường đại học, trường TAFE, Cơ sở Giáo dục và Đào tạo nghề tư nhân và những trường dạy tiếng anh đều hợp lệ cho chương trình hỗ trợ khó khăn này.

Quỹ này được hỗ trợ bởi những chương trình viện trợ của nhiều đơn vị bao gồm những trường đại học ở Victoria, những cơ sở Giáo dục và hỗ trợ hiện tại của Chính phủ.

Vui lòng hoàn thành đơn nằm trong đường liên kết này để đăng kí nguyện vọng của sự hỗ trợ này. Study Melbourne sẽ liên hệ bạn thông qua thư điện tử một khi chúng tôi có thêm thông tin về tiêu chí hợp lệ và cụ thể về tiến trình nộp đơn.

Nguồn: Chính phủ tiểu bang Victoria